People and events

DIRECTORS OF THE PLANT

Nickolai K. SOROKIN (1942 - 1943)

Michael P. GORBUNOV (1943 - 1950)

Michael P. ARZHAKOV (1950 - 1974)

Vjacheslav A. BELJAKOV (1974-1987)

Vjacheslav A. SHAPOVALOV (1987 - 1990)

Nickolai S. ZHUTCHKOV (1990 - 1994)

Sergei P. YAKOVLEV (1994 - 2002)

Boris V. OBNOSOV (since 2003)

CHIEF DESIGNERS

Michael E. EDIDOVICH (1957 - 1966)

Juri N. KOROLEV (1966 - 1973)

Victor N. BUGAISKII (1973 - 1983)

Victor G. GALUSHKO (1983 - 1986)

Geogy I. KHOHLOV (1986 - 1994)

Juri D. NOVIKOV (1995 - 1999)

Vladimir N. YARMOLYUK (since 2003)

CHIEF ENGINEERS

Ivan G. TEREKHOV (1942 - 1944)

Alexander G. ALEXANDROV (1944 - 1946)

Vassily I. KUZMIN (1946 - 1951)

Michael I. MUROMTSEV (1951 - 1968)

Nickolai S. ZHUTCHKOV (1968 - 1990)

Sergei P. YAKOVLEV (1990 - 1994)

Ivan D. TESLYA (1994 - 2000)

Yuri P. GALKIN (2000 - 2001)

Alexander P. PASTARNAK (2001 - 2005)

Nickolai V. POLUKHIN (since 2005)